Payroll

Niezależnie od wielkości jednostki zatrudnianie pracowników zawsze skutkuje wzrostem kosztów zarządzania i administracji zasobami ludzkimi. Ponadto stopień komplikacji w tym obszarze skłania rosnącą grupę przedsiębiorców i managerów do podejmowania współpracy z wyspecjalizowanymi usługodawcami zewnętrznymi.

Ograniczenia budżetowe w wielu firmach również przemawiają za przyjęciem nowocześniejszych i oszczędnościowych rozwiązań.

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres naszej oferty:
Zakładanie i administracja dokumentacją kadrowąZakładanie i administracja dokumentacją kadrową
Naliczanie wynagrodzeń i administracja płacamiNaliczanie wynagrodzeń i administracja płacami


ATT 2000 Sp. z o.o. Podmiot zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS; nr KRS: 0000161046; Kapitał zakładowy: 50.400,00 PLN